Home

Algemene voorwaarden

1. In deze Algemene Voorwaarden Advertenties & Commerciële Samenwerkingen hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

‘Aanleverspecificaties’: de door Uitgever gehanteerde aanleverspecificaties zoals gepubliceerd door Uitgever op haar website dan wel anderszins aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

‘Advertentie’:  de reclame-uiting of andere (promotionele) uitingen waaronder print campagnes en online campagnes in de vorm van banners en video’s (pre rolls & in-page) van commerciële aard, verstrekt aan Uitgever door of namens Opdrachtgever ten behoeve van een betreffend Medium.

‘Advertentieruimte’: de op de Media voor Advertenties en Commerciële Samenwerkingen beschikbare ruimte, uitgedrukt in de voor het betreffende Medium gangbare eenheden, zoals pagina’s/paginadelen, aantal pixels of aantal impressies.

‘Commerciële Samenwerkingen’: ‘Conform de Overeenkomst gemaakte afspraken tussen Opdrachtgever en Uitgever ten aanzien van Branded Content, Events en Inserts/Bijlage(n).

‘Branded Content’: als onderdeel van een Commerciële Samenwerking geheel dan wel in samenwerking met Opdrachtgever door Uitgever conform de Orderbevestiging aangegeven, ontwikkelde en vervaardigde uitingen zoals promotionele artikelen, online en social posts, video’s.

‘Orderbevestiging’: is de bevestiging waarin de specifieke afspraken tussen Partijen zijn uitgewerkt. De orderbevestiging vormt samen met de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst tussen Uitgever en Opdrachtgever.

‘Diensten’: door Uitgever aan Opdrachtgever te leveren diensten waarvoor Opdrachtgever rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij Uitgever heeft geplaatst. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: het opnemen en openbaar maken van een Advertentie in een Medium dan wel het ontwikkelen/vervaardigen van Branded Content dan wel het uitvoeren van andere Commerciële Samenwerkingen.

‘Event(s)’: een door Uitgever, eventueel in samenwerking met een partner, georganiseerd evenement ten behoeve van één van haar eigen merken dan wel ten behoeve van een merk van Opdrachtgever.

‘Medium’/’Media’: de (digitale) communicatiemedia die aan Uitgever toebehoren verkoopt. Tot deze (digitale) communicatiemiddelen behoren onder andere tijdschriften, inserts/bijlage(n), webpagina’s, social accounts, mobiele websites, etc.,

‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Uitgever aangaat in verband met de afname van Advertentieruimte dan wel plaatsing of ontwikkeling van Branded Content of een andere door Uitgever te leveren Dienst. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt, waaronder Mediabureaus.

‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitgever die betrekking heeft op de levering van Diensten bestaande uit een door Uitgever aan Opdrachtgever per e-mail of anderszins verzonden bevestiging van de afspraken inclusief de orderbevestiging en deze Voorwaarden.

‘Partijen’:  Uitgever en Opdrachtgever gezamenlijk.

‘Insert/Bijlage’: een door Opdrachtgever geleverd bijvoegsel bij een Advertentie of Medium, dan wel door Uitgever vervaardigd advertentiemateriaal in de vorm van o.a. een outsert, banderol, uitklapcover.

‘Sluitingsdatum’: de door Uitgever te bepalen uiterste datum waarop Opdrachtgever haar opdracht voor de levering van bepaalde Diensten bij Uitgever kan aanleveren.

‘Mediakit’: het geheel van alle actuele prijzen en overige financiële voorwaarden dat van toepassing is op de inkoop van de verschillende Diensten zoals gepubliceerd door Uitgever dan wel anderszins door Uitgever kenbaar gemaakt. Bekijk hier.

‘Uitgever’:  ManagementMedia B.V en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Emmastraat 61, (1213 AK), Hilversum.

‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden Advertenties & Commerciële Samenwerkingen.

ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten tussen Uitgever en Opdrachtgever (al dan niet door tussenkomst van een Mediabureau gesloten) met betrekking tot de door Uitgever te leveren Diensten.
 1. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in een specifieke Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.
 1. Van deze Voorwaarden kan slechts in de Overeenkomst dan wel anderszins schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking(en) de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van toepassing.
 1. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever en/of het Mediabureau gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes van Uitgever zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. De Overeenkomst komt tot stand: i. verzending van een orderbevestiging door Uitgever van de gemaakte afspraken of ii. door uitvoering van de Dienst door Uitgever waaronder plaatsing van de Advertentie of de Commerciële Samenwerking.
 1. Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Opdrachtgever optreedt, staat deze namens Opdrachtgever in voor nakoming van de Overeenkomst.
 1. Opdrachtgever is verplicht de Overeenkomst op juistheid en volledigheid te controleren. Opdrachtgever dient geconstateerde afwijkingen binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging aan Uitgever te melden bij gebreke waarvan hetgeen geldt zoals vermeld in de Overeenkomst.
 1. Uitgever is gerechtigd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.
 1. Opdrachtgever kan een Overeenkomst (mede) aangaan ten behoeve van aan haar onderneming gelieerde vennootschappen waarvan Opdrachtgever meer dan 51% van de aandelen bezit.

LOOPTIJD, OPSCHORTING EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

 1. De Overeenkomst tussen Uitgever en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de daarin opgenomen duur en eindigt van rechtswege nadat de overeengekomen Diensten zoals overeengekomen zijn uitgevoerd.
 1. Uitgever zal de Uitingen publiceren in en verspreiden via het Medium/de Media zoals nader gespecificeerd op de orderbevestiging.
 1. Uitgever is gerechtigd Uitingen die na Sluitingsdatum wordt aangeleverd niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding.
 1. Uitgever zal naar eigen inzicht advertenties en branded content van derden accepteren en willekeurig plaatsen, derhalve verleent Uitgever Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Uitingen aangeboden producten/diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Uitgever is gerechtigd, de omvang, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van de Media naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Uitgever ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. Uitgever is tevens gerechtigd om naar eigen inzicht een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is Uitgever niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren en kan de Overeenkomst opzeggen, zonder betaling van enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever. Alsdan heeft Opdrachtgever uitsluitend recht op restitutie ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties of geleverde Diensten.
 1. Indien in de Overeenkomst geen bepaalde termijn is vermeld, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van twaalf maanden.
 1. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd met uitzondering van het bepaalde in artikel 19. en 20.
 1. Uitgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Uitgever Opdrachtgever niet voldoende kredietwaardig acht.
 1. Uitgever is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden als het de belangen van de uitgever schaadt. Uitgever behoudt zich het recht voor om op ieder moment om haar moverende redenen Opdrachtgever te verzoeken een Uiting aan te passen.
 1. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uitgever op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Uitgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Alsdan behoudt Uitgever steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Het is alsdan Opdrachtgever niet toegestaan door Uitgever vervaardigde Branded Content of Special (deels) openbaar te maken, tenzij Uitgever daartoe expliciete schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
 1. Indien blijkt dat Opdrachtgever na afloop van de looptijd van de Overeenkomst niet de overeengekomen Diensten heeft gebruikt, komen de resterende Diensten waaronder de Advertentieruimte te vervallen en kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of anderszins. Alsdan is Opdrachtgever verplicht tot betaling van de niet afgenomen Diensten.

OPTIES EN ANNULERING

 1. Opties op specifieke Advertentieposities hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij door Partijen anders overeengekomen of in de Tariefkaart bepaald. Indien een andere adverteerder aangeeft een Advertentie op dezelfde positie te willen afnemen, dan dient Opdrachtgever de optie binnen 48 uur om te zetten in definitieve reservering dan wel binnen een andere termijn als in de Tariefkaart bepaald. De Optie vervalt automatisch indien Opdrachtgever niet voor het verstrijken van voornoemde duur, schriftelijk heeft aangegeven daarvan gebruikt te willen maken.
 1. Annulering dient altijd schriftelijk (waaronder per e-mail) door Opdrachtgever te geschieden. Annulering op grond van dit artikel bevrijdt Opdrachtgever niet van haar overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 1. Bij tussentijdse annulering of wijziging door Opdrachtgever van enige opdracht met betrekking tot een deel van te leveren Diensten (exclusief digitale Diensten), heeft Uitgever het recht het (eventuele) kortingspercentage op het advertentietarief pro rata de reeds geleverde diensten te her berekenen en aan Opdrachtgever te factureren conform de geldende tarieven op de tariefkaart.
 1. Bij annulering of wijziging door Opdrachtgever van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten (exclusief digitale Diensten), heeft Uitgever het recht om de volgende annuleringsvergoeding in rekening te brengen. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum: annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer                                                  0%

tussen 30 en 15 dagen                                       25%

tussen 14 en 8 dagen                                         50%

tussen 7 en 4 dagen                                            75%

minder dan 3 dagen                                          100%

 1. Bij annulering of wijziging door Opdrachtgever van enige opdracht met betrekking tot te leveren (deel van) digitale Diensten, heeft Uitgever het recht om de volgende annuleringsvergoeding in rekening te brengen. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en start campagne: Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer                                                  0%

tussen 30 en 6 dagen                                           5%

minder dan 5 dagen                                          100%

 1. Indien Uitgever ten behoeve van de te leveren Diensten andere kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht, dan dient Opdrachtgever bij wijziging of annulering van (een deel van) de Dienst naast het bedrag conform het bepaalde in artikel 26. en 27. deze kosten eveneens te voldoen.
 1. Indien Opdrachtgever met betrekking tot te leveren Diensten van Uitgever (exclusief digitale Diensten) een wijziging in data van plaatsing wil doorvoeren dan heeft Opdrachtgever het recht om per advertentie deze maximaal twee keer door te schuiven naar een latere datum. Indien Opdrachtgever voor het einde van het betreffende kalenderjaar haar advertentiepositie niet heeft geplaatst vervalt het recht op plaatsing. Uitgever heeft het recht het (eventuele) kortingspercentage op het advertentietarief pro rata de reeds geleverde diensten te her berekenen en aan Opdrachtgever te factureren conform de geldende tarieven op de tariefkaart.

AANLEVERING EN INHOUD ADVERTENTIES EN BRANDED CONTENT

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties dan wel ander materiaal of input ten behoeve van Branded Content. Opdrachtgever zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.
 1. Opdrachtgever draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertenties en input ten behoeve van Branded Content, ongeacht de wijze van aanlevering. Opdrachtgever dient daarbij de door Uitgever gegeven aanwijzingen/richtlijnen en Aanleverspecificaties in acht te nemen.
 1. Indien Advertenties dan wel ander materiaal niet conform de Aanleverspecificaties dan wel het bepaalde in artikel 20. en 31. door Opdrachtgever wordt aangeleverd, kan Uitgever deze weigeren, dan wel aanpassen zodat die alsnog voldoen aan de Aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide kosten aan Opdrachtgever doorbelasten dan wel Opdrachtgever verzoeken om per ommegaande te zorgen voor nieuw materiaal. Bij weigering heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen vergoedingen.
 1. De door Opdrachtgever aangeleverde Advertenties en input ten behoeve van Branded Content dient tevens te voldoen aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code, de Code Social Media Marketing, de Mediawet, de openbare orde en de goede zeden. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever dan ook voor aanspraken van derden ter zake en alle in verband daarmee door Uitgever te lijden en geleden schade.

VERVAARDIGING VAN BRANDED CONTENT DOOR UITGEVER

 1. Indien Partijen overeenkomen dat Uitgever Branded Content zal vervaardigen, spant Uitgever zich in om deze content binnen de afgesproken tijd te leveren. Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de Overeenkomst te vragen dan wel schadevergoeding te claimen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle input en materialen waarvan Uitgever aangeeft dan wel waarvan Opdrachtgever het vermoeden heeft dat deze noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en vervaardiging van de Branded Content dan wel een Insert/Bijlage of ten behoeve van een evenement, tijdig aan Uitgever worden verstrekt. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk om aan te geven indien rekening gehouden dient te worden met bepaalde zelfreguleringscodes, wet- en regelgeving en op welke manier dit dient plaats te vinden.
 1. De (onderdelen van de) door Uitgever vervaardigde Branded Content dan wel Insert/Bijlage of materiaal ten behoeve van een evenement, zullen tijdig conform het bepaalde in de Overeenkomst ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd onder andere in verband met naleving van de toepasselijke zelfreguleringscodes, wet- en regelgeving, welke goedkeuring binnen een daartoe overeengekomen termijn door Opdrachtgever dient te worden gegeven.
 1. Uitgever heeft het recht om de afspraken in verband met de vervaardiging van Branded Content dan wel een Insert/Bijlage te wijzigingen vanwege onvoorziene omstandigheden zoals overmacht bij toeleveranciers etc.

Insert/Bijlage

 1. Ten aanzien van Insert/Bijlage gelden de door Uitgever bepaalde Aanleverspecificaties en de daarin opgenomen voorwaarden waaronder de aansprakelijkheidsverplichting van Opdrachtgever jegens Uitgever en derden. Uitgever bepaalt hoeveel Inserts/Bijlage per Medium kunnen worden geplaatst.
 1. Uitgever heeft het recht om de door haar te maken (extra) kosten zoals productie- en portokosten met betrekking tot de Insert/Bijlage bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Uitgever kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van de betreffende Insert/Bijlage dan wel indien de Insert/Bijlage bestaat uit toe te voegen/op te plakken producten dat deze precies op de aangegeven plaats in de Advertentie worden geplaatst.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van Insert/Bijlage.

AANVULLENDE BEPALINGEN PUBLICATIE UITINGEN IN DIGITALE MEDIA

 1. Indien is overeengekomen dat Uitgever (periodieke) rapportages zal aanleveren in verband met het aantal weergaven van en interacties met een op de Media geplaatste Uitingen in de vorm van buttons, banners etc. zal Uitgever door derde gehanteerde meetinstrumenten gebruiken om deze statistieken correct en volledig aan te leveren. Bij enige discrepantie in de statistieken/aantallen bij waarneming door Opdrachtgever, is het systeem van Uitgever leidend. Het gebruik van deze statistieken is echter voor eigen risico van Opdrachtgever.
 1. Uitgever is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het digitale Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, onder andere in het kader van benodigd onderhoud.
 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn bij het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding voor online Diensten de door Uitgever gehanteerde systemen om het aantal clicks of leads vast te stellen, bepalend. Bij enige discrepantie in de statistieken/aantallen bij waarneming door Opdrachtgever, is het systeem van Uitgever leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door Uitgever en Opdrachtgever gemeten, impressies, views of clicks (‘KPI’s’) niet als ongebruikelijk worden gezien en dan ook geen aanleiding zijn voor het herzien van de overeengekomen Vergoeding. Indien het verschil groter is dan 10% zullen Partijen in onderling overleg onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Uitgever leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 1. Indien wordt afgerekend op basis van kosten per duizend impressies (‘CPM’) en het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald als gevolg van een vermindering in bereik van het betreffende Medium, wordt in overleg met Opdrachtgever de Dienst voortgezet conform de looptijd van de campagne waarbij de aantal behaalde impressies in rekening zullen worden gebracht in lijn met de afgesproken CPM. Voor wat betreft het overgebleven aantal impressies zal in overleg zijn met Opdrachtgever.

AANVULLENDE BEPALINGEN EVENTS

 1. Partijen zullen in verband met de sponsoring van een Event en eventuele andere Diensten nadere afspraken maken in de Overeenkomst.
 1. Uitgever zal zich inspannen het Event goed te laten verlopen en tot een succes te maken. Uitgever draagt tevens zorg voor om zoveel mogelijk bekendheid voor het Event te generen via haar eigen Media.
 1. Uitgever draagt zorg voor de organisatie van het Event. Uitgever behoudt zich het recht voor de datum, het concept en de locatie van het Event te wijzigen.
 1. Ten aanzien van de organisatie van het Event heeft Uitgever het recht samenwerkingen met derden aan te gaan.

VERGOEDING EN BETALING

 1. De Vergoeding wordt bepaald op basis van de op enig moment geldende Tariefkaart dan wel de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien de Dienst bestaat uit het plaatsen van Advertenties, het vervaardigen van Branded Content, een Insert/Bijlage of organisatie van een Event, dan heeft Uitgever het recht gespecificeerde voorschotfacturen te sturen ter hoogte van een deel dan wel de totale Vergoeding.
 1. Onverminderd de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor nakoming van de Overeenkomst, worden de door het Mediabureau aangevraagde campagnes aan het Mediabureau gefactureerd. Het Mediabureau is gehouden tot betaling van die facturen. Aanvragen dan wel opdrachten voor sponsoring van Events, de vervaardiging van Branded Content dan wel een Insert/Bijlage, worden aan Opdrachtgever gefactureerd en dienen door haar betaald te worden.
 1. Uitgever is gerechtigd haar Vergoedingen periodiek aan te passen in overeenstemming met het prijsindexcijfer voor consumenten (‘CBS’) dan wel anderszins. De Tariefkaart zal jaarlijks worden aangepast. Indien er sprake is van tussentijdse aanpassingen in tarieven dan zal een dergelijke aanpassing één maand voorafgaande aan de ingangsdatum worden aangekondigd, waarbij Opdrachtgever het recht heeft per ingangsdatum de Overeenkomst op te zeggen indien het een andere stijging betreft dan het voornoemde prijsindexcijfer.
 1. Uitgever hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Uitgever vanaf de vervaldatum van de factuur het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen.
 1. Opdrachtgever dan wel het door haar ingeschakelde Mediabureau heeft drie maanden na factuurdatum de tijd om de juistheid van de factuur te betwisten of te veel betaalde bedragen terug te vorderen. Na afloop van dit termijn kan geen beroep meer worden gedaan op de onjuistheid van een factuur. Gedeeltelijke betwisting van een factuur laat de verplichting tot betaling van het niet betwiste deel onverlet.
 1. Het is het Mediabureau dan wel Opdrachtgever niet toegestaan een vordering op Uitgever te verrekenen met facturen van Uitgever.

GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID, OPSCHORTING EN VRIJWARING

 1. Uitgever voert de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit en levert deze op grond van een inspanningsverbintenis. Uitgever geeft geen garanties met betrekking tot een bepaald resultaat van haar dienstverlening, in het bijzonder de resultaten die Opdrachtgever bereikt met het verspreiden van haar uitingen dan bij de vervaardiging van Branded Content.
 1. De binnen de looptijd van de Overeenkomst eventueel overeengekomen termijnen voor de voltooiing van bepaalde Diensten zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Uitgever altijd eerst schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Uitgever een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.
 1. Behoudens opzet of grove schuld en onverminderd bepalingen van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van Uitgever beperkt tot schade die een direct gevolg is van een aan Uitgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Uitgever is in ieder geval beperkt tot herplaatsing/herlevering van de Diensten.
 1. Uitgever is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden bedrijfs- of stagnatieschade of voor andere indirecte schade. Uitgever is evenmin aansprakelijk voor enige gevolgschade aan de zijde van Opdrachtgever of aan de zijde van voor haar respectievelijk diens rekening en risico komende derden. Uitgever is evenmin aansprakelijk voor schade geleden door een consument of andere partij als gevolg van de openbaarmaking van de Uiting of de levering van een Dienst.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever van alle aanspraken, schade en acties van derden waaronder begrepen auteurs, consumenten en concurrenten van Opdrachtgever, in verband met de uitvoering van de Diensten door Uitgever.
 1. De beperkingen genoemd artikel 56. en 57. gelden mede ten behoeve van derden van wie Uitgever bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt.

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Uitgever gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 1. Staat vast dat de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen Uitgever of Opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 1. Uitgever is gerechtigd betaling te vorderen voor de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, tot op het moment dat de tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende. Voor het overige zijn Uitgever en Opdrachtgever niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door Uitgever vervaardigde materiaal en geleverde prestaties als bepaald in de Overeenkomst berusten en blijven uitsluitend berusten bij Uitgever dan wel haar licentiegevers. Uitgever verklaart dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten en vrijwaart Opdrachtgever terzake voor aanspraken van derden.
 1. Eventuele intellectuele eigendomsrechten in verband met de (onderdelen van) Uitingen die door Opdrachtgever aan Uitgever ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever dan wel haar licentiegever(s). Opdrachtgever verklaart dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten en vrijwaart Uitgever terzake voor aanspraken van derden.
 1. De door Uitgever vervaardigde Uitingen en de inhoud van de Media, met uitzondering van het daartoe door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, mogen uitsluitend door of met medewerking van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt na toestemming van Uitgever een en ander conform het bepaalde op de orderbevestiging. Indien op de orderbevestiging geen nadere afspraken zijn overeengekomen dan verleent Uitgever aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst een beperkt, niet overdraagbaar, niet-exclusief recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, voor zover noodzakelijk voor gebruik van die Diensten.
 1. Door het ter beschikking stellen van materiaal, inclusief een merk of logo van Opdrachtgever, verleent Opdrachtgever aan Uitgever een kosteloze, wereldwijde, in tijd onbeperkte, niet-exclusief recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op dit materiaal ten behoeve van de uitvoering van de Dienst door Uitgever.

GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

KLACHTEN

 1. Een klacht ten aanzien van de door Uitgever geleverde Diensten dienen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na eerste verschijningsdatum dan wel vertoning van de Uiting schriftelijk aan Uitgever kenbaar te worden gemaakt.
 1. Een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Overeenkomst, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Uiting dan wel geleverde Dienst.
 1. Een klacht over een factuur dient uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum bij Uitgever te zijn ingediend bij gebreke waarvan de vordering komt te vervallen. Indien een deel van de factuur wordt betwist, dient het niet betwiste gedeelte tijdig te worden voldaan.

PRIVACY & COOKIES

 1. Uitgever zal de Uiting plaatsen en de gegevens van Opdrachtgever verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met haar privacy statement, welke hier is terug te vinden.Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de inhoud van dit beleid.
 1. Ten aanzien van het gebruik van cookies ten behoeve van de Media en de websites van het 3rd party netwerk heeft Uitgever nadere voorwaarden opgesteld, welke hier zijn terug te vinden. Opdrachtgever houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via de Media mag worden verzameld. Uitgever zal Opdrachtgever informeren over de reikwijdte van de toestemming die Uitgever van de gebruikers van haar Media heeft verkregen.
 1. Opdrachtgever staat er voor in dat bij toevoeging van een cookie aan materiaal dat Uitgever op haar Media of een website deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk plaatst, dat als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten deze Media geplaatste cookie, op haar de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de gebruiker van deze Media is geïnformeerd en rechtsgeldig toestemming tot het gebruik van die cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten).
 1. Indien Opdrachtgever een cookie of andere technologie toevoegt aan content die Uitgever op haar Media publiceert dient Opdrachtgever zich te houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en cookies) en de nader door Uitgever daaraan gestelde regels waaronder het gebruik van uitsluitend op de ‘White list’ van Uitgever voorkomende 3rd party technologieën. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief boetes die ontstaan bij Uitgever in geval van niet nakoming van de verplichting, en vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden in dit verband.

DIVERSEN

 1. Opdrachtgever erkent dat Uitgever redactioneel onafhankelijk is en dat Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen op redactionele beslissingen van Uitgever.
 1. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht blijven. Alsdan komt de betreffende bepaling te vervallen en zal Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.
 1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen trachten eerst in onderling overleg tot een minnelijke oplossing te komen, indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 01 februari 2021. Op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

© Management Media B.V.