10% personeel horeca op minimumloon

10% personeel horeca op minimumloon

Op 23 februari 2019 is het 50 jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient, is in de eerste decennia na invoering voortdurend gedaald. In de jaren 90 steeg het enkele jaren, waarna het weer daalde. Vanaf de millenniumwisseling ligt het vrijwel stabiel. Iets meer dan 6% van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon. Dit meldt het CBS.

Het eerste wettelijk minimumloon werd vastgesteld op 611,70 gulden per maand, oftewel 277,58 euro. Vanaf 1 januari 2019 geldt voor voltijders een minimum van 1 615,80 euro. Voor deeltijders geldt een minimumloon naar evenredigheid van hun arbeidsduur. In de meeste jaren geldt er een minimumloon voor de eerste en voor de tweede helft van het jaar.

Loon stijgt sneller dan prijzen
Doorgaans wordt het loon geïndexeerd op de ontwikkeling van de cao-lonen in het voorbije halfjaar. In de jaren tachtig werden de lonen lange tijd bevroren en werd ook ingegrepen in het minimumloon. In die periode werd ook de arbeidstijdverkorting doorgevoerd. Resultaat van dit alles was dat het bruto minimummaandloon geruime tijd vlak lag. De grondslag voor dit maandloon werd dus wel een kleiner aantal werkuren. Ook in de eerste helft van de jaren negentig werd het minimumloon enkele jaren op hetzelfde niveau gehouden. Vanaf midden jaren negentig loopt het minimumloon in de pas met de cao-lonen. Omdat het minimumloon de grondslag vormt voor een aantal uitkeringen zoals de bijstand en de AOW spreekt men hierbij van de koppeling tussen lonen en uitkeringen. De ontwikkeling van het minimumloon (en de cao-lonen) ging iets sneller dan die van de prijzen. Vanaf de invoering tot 2018 is het minimumloon 5,7 keer zo hoog geworden. De consumentenprijzen werden in deze periode 4,8 keer zo hoog.

Horeca weer aantrekkelijk maken 
In de verhuur en overige zakelijke diensten zitten met 14 procent relatief de meeste banen op het minimumloon. Binnen deze groep bevinden zich de uitzendkrachten. Ook in de horeca zitten met ruim 10% relatief veel banen op het minimumloon. Bedrijfstakken met relatief zeer weinig minimumloonbanen zijn de delfstoffenwinning en de energievoorziening. Ook in bedrijfstakken als de industrie, de bouw en het onderwijs werken minder mensen tegen het minimumloon dan gemiddeld. Dick Koerselman, voorzitter FNV Horeca: “Dit is een trieste en schandelijke notering voor een mooie sector zoals de horeca. In deze tijd waarin het personeelstekort enorm is moeten werkgevers juist hun personeel de waardering en beloning geven die zij verdienen en de sector weer aantrekkelijk maken voor nieuwe medewerkers. Onze oproep aan werkgevers is om nu echt iets te doen aan betere arbeidsvoorwaarden.” 

Werknemersbanen met minimumloon of lager naar bedrijfstak, 2017 (% werknemersbanen in bedrijfstak) 
Verhuur en overige zakelijke diensten 14
Horeca10,5
Cultuur, sport en recreatie 9
Landbouw, bosbouw en visserij 8,2
Overige dienstverlening 7,6
Handel 6,7
Totaal alle bedrijfstakken 6,3
Vervoer en opslag 5,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 4,8
Specialistische zakelijke diensten 4,8
Gezondheids- en welzijnszorg 4,5
Verhuur en handel van onroerend goed 4,4
Industrie 3,8
Informatie en communicatie 3,6
Financiële dienstverlening 2,9
Onderwijs 2,3
Bouwnijverheid 2,3
Waterbedrijven en afvalbeheer 1,8
Energievoorziening 1,5
Delfstoffenwinning1,2

Artikel delen