Horeca cao: het minimumloon in de horeca per 1 januari 2024

Het minimumloon in de horeca 2023

Horeca cao: het minimumloon in de horeca per 1 januari 2024

Voor het uitbetalen van horecapersoneel wordt meestal een uurloon gebruikt. De overheid maakt twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, de minimum-uurlonen bekend. Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk om tijdig de nieuwe minimumlonen te checken. Zo voorkom je als werkgever onderbetaling en zie je als werknemer waar je recht op hebt. Per 1 januari 2024 zijn de nieuwe minimumuurlonen bekendgemaakt. Deze staan verderop in het artikel.

Het uurloon in de horeca

Het uurloon in de horeca wordt bepaald aan de hand van drie aspecten:

  • Wettelijk minimumloon
    Het wettelijk minimumloon is het bedrag waar werknemers in Nederland vanaf 21 jaar en ouder minimaal recht op hebben. Dit is het laagste bedrag dat een werkgever minimaal moet betalen aan een werknemer. Dit loon past de overheid twee keer per jaar aan, aan de hand van de minimumuurlonen die zijn vastgesteld in de cao’s.
  • Minimumuurloon cao
    Dit is het minimumuurloon dat is vastgesteld in de horeca-cao. Als je werkt volgens deze cao is het minimumuurloon iets hoger. Het is gebaseerd op het wettelijk minimumloon voor vakkrachten van 21 jaar en ouder.
  • Afspraken tussen de werknemer en werkgever
    De afspraken die de werkgever maakt met de werknemer omtrent het salaris zijn ook van belang bij het vaststellen van het uurloon. Bij het maken van deze afspraken wordt vastgesteld hoe hoog het uurloon zal zijn.

Loontabel horeca 2024

Twee keer per jaar herziet de overheid de wettelijke minimumuurlonen. Als werkgever is het belangrijk om na deze aanpassing op tijd te checken of medewerkers recht hebben op een hoger uurloon. Doe je dit niet? Dan heb je kans op een boete. 

Het minimumuurloon in de horeca per 1 januari 2024

Het minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op onderstaande uurlonen per leeftijdscategorie:

21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 11,94
19 jaar € 10,62
18 jaar € 9,29
17 jaar € 7,30
16 jaar € 5,97
15 jaar € 4,64

Vakantiegeld horeca 2024

Werkgevers zijn verplicht om vakantiegeld te betalen. Dit is 8% van het bruto jaarsalaris. Je kunt ervoor kiezen om dit bedrag jaarlijks uit te betalen voor 1 juni óf om dit bedrag per maand uit te keren. In de horeca-cao staat welke afspraken je hierover kunt maken.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de gevolgen als werkgevers zich niet aan de minimumlonen houden?

Werkgevers die zich niet houden aan het minimumloon in de horeca en werknemers onderbetalen, lopen kans op een boete. Hoe hoog deze boete is, hangt af van de duur van de overtreding. Dit varieert tussen de bedragen € 500 en €1.250.

Hoe controleer je als werknemer of je het juiste uurloon uitbetaald krijgt?

Elke werknemer ontvangt elke maand een loonstrook. Hierop zie je wat het bruto- en nettoloon is en welke toeslagen en inhoudingen van toepassing zijn. Aan de hand van deze gegevens controleer je dus of je het juiste uurloon krijgt uitbetaald.

Wat is het minimumuurloon in de horeca op zondagen en feestdagen?

Aan het werken op zondagen zijn geen wettelijke regels verbonden met betrekking tot het uurloon. Als werkgever hoef je dus geen extra uurloon te betalen. Wanneer werknemers op feestdagen werken, zijn er wél regels vastgesteld. In de nieuwe cao staat namelijk dat horecapersoneel voor elk gewerkt uur - of een gedeelte daarvan - recht heeft op vervangende vrije tijd. Deze tijd moet je toekennen binnen zes maanden.

Artikel delen